Tiếng ViệtTiếng Anh

Company News

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023
13/05/2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN
THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN
03/05/2023

Thông báo Quý cổ đông đến tham dự Đại hội ngày 06/05/2023 mang theo “Sổ chứng nhận Cổ phần phát hành năm 2018” (màu vàng) của Công ty Vicosimex để đổi Số chứng nhận cổ phần mới phát hành năm