Tiếng ViệtTiếng Anh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
27/07/2022

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021 (TẢI FILE) 2. BÁO CÁO TỔNG KẾT HĐ SXKD 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD 2022 (TẢI FILE) 3. Đăng ký thông tin tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm