Tiếng ViệtTiếng Anh

Sản phẩm

Cát khuôn đúc Vico Silica

Hình ảnh sản phẩm

– Tính chất vật lý sản phẩm Cát khuôn đúc.

– Thành phần hóa học sản phẩm Cát khuôn đúc.

– Phân bố cỡ hạt sản phẩm Cát khuôn đúc.

– Biểu đồ phân bố cỡ hạt sản phẩm Cát khuôn đúc.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ SẢN PHẨM CÁT KHUÔN ĐÚC

THÀNH PHẦN HÓA HỌC SẢN PHẨM CÁT KHUÔN ĐÚC

 PHÂN BỐ CỠ HẠT SẢN PHẨM CÁT KHUÔN ĐÚC

BIỀU ĐỒ PHÂN BỐ CỠ HẠT SẢN PHẨM CÁT KHUÔN ĐÚC